Familjerätt

Familjejuridik i livets alla skeden

Övriga tjänster

KOMPLETT SERVICE

Utöver familjerättsfrågor kan vi även bistå med vår juridiska expertis inom en rad andra områden. Kontakta oss om du vill veta mer om vår verksamhet och vad vi har att erbjuda!

Brottmål

Vi företräder klienter i brottmål, såväl i rollen som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.

En person som är brottsmisstänkt har i många fall rätt till en offentlig försvarare, förordnad av tingsrätten. Men som misstänkt har man alltid rätt att begära den advokat man vill ha.

Alla våra advokater har mångårig erfarenhet av alla typer av brottmål tar på sig uppdrag som offentlig försvarare. Kontakten med advokat kan börja redan när du kallas in till ett förhör med polisen.

Alla våra advokater och biträdande jurister företräder även brottsoffer, då i rollen som målsägandebiträde. Som målsägande har man rätt att begära en viss jurist som stöd, gör man inte det så utses ett ombud av rätten. Målsägandebiträdets uppgift är att tillvarata klientens intressen både före och efter rättegången. Vi är med under förhör och andra åtgärder under förundersökningen, sitter vid klientens sida under rättegången och bistår även med eventuella skadeståndskrav.

Vi tar även uppdrag som särskild företrädare för barn i brottmål. Då bistår vi barn under 18 år i fall där den misstänkte är vårdnadshavare eller där barnet av olika skäl inte kan väntas få stöd av vårdnadshavaren. Staten täcker kostnaden för en särskild företrädare för barn.

Socialrätt

Vi åtar oss även uppdrag som offentligt biträde i mål som rör tvångsvård enligt dessa lagar: Lag om vård av unga (LVU), Lag om vård av missbrukare (LVM), Lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT), Lag om rättspsykiatrisk vård (LRV).

I fall som rör tvångsvård förordnas ett offentligt biträde av domstolen. Detta bekostas av staten.

Avtalsrätt

Vi tar även uppdrag inom avtalsrätt, ett stort rättsområde som både privatpersoner och juridiska personer kan komma i kontakt med. Om två parter inte kommer fram till samförstånd så finns det ibland ingen annan utväg än den rättsliga vägen. Våra advokater har stor erfarenhet av att arbeta som ombud för både privatpersoner och företag när det handlar om frågor som rör avtalsrätt. Vi kan hjälpa dig att reglera avtal i en affärsmässig uppgörelse.

Arbetsrätt

Inom arbetsrätten åtar vi oss uppdrag inom följande områden: frågor gällande uppsägning och avskedande (LAS), lönetvister, anställningsavtal, VD-avtal, MBL med mera.

Affärsjuridik

Affärsjuridik är ett annat område där vi har stor kunskap och erfarenhet. Företagsöverlåtelse, bolagsrätt, avtalsrätt, förvärv och försäljning av rörelse är några av de frågor där vi kan bistå juridiskt.

 

Asyl- och utlänningsrätt

Vi tar även på oss uppdrag inom asyl- och utlänningsrätt. Vi agerar då som offentligt biträde i samband med asylansökan, ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd och svenskt medborgarskap. Migrationsverket utser i de flesta fall ett offentligt biträde för den sökande. Vi har stor erfarenhet av asyl- och utlänningsrätt.

 

Boka ett inledande samtal!