Familjerätt

Familjejuridik i livets alla skeden

Vårdnad

Vårdnadstvist - när det bästa för barnen är en vårdnadshavare

En vårdnadstvist bör alltid ses som en sista utväg. Enligt svensk rätt är idealfallet att båda föräldrarna har vårdnaden om de gemensamma barnen och att man försöker hitta lösningar som båda är överens om, även om man lever på olika adresser. När detta inte är möjligt på grund av allt för stora konflikter, eller för att den ena föräldern är olämplig för barnen, kan det finnas behov av att begära ensam vårdnad.

En vårdnadstvist är en mycket lång process. När det är möjligt försöker man lösa konflikten tidigare, exempelvis genom samarbetssamtal i familjerätten eller att med hjälp av respektive parts jurist arbeta fram ett samarbetsavtal som reglerar hur kontakt och beslut som rör barnen skall skötas. När det inte är möjligt får man ta ärendet vidare till Tingsrätten.

Viktigt att hålla isär begreppen

Det är viktigt att hålla isär de olika begrepp som gäller när man talar om barn, vårdnad och umgänge. Vårdnad ur juridisk synpunkt handlar om rätten att besluta i juridiska frågor såsom skolgång, vilken läkarvård ett barn ska få och gällande identitetshandlingar. Att en person har ensam vårdnad om barnen betyder inte att personen fritt kan besluta kring om barnen skall få umgås med den andra föräldern.

Barn har alltid rätt till umgänge med båda föräldrarna och vid en vårdnadstvist brukar man även utvärdera och reglera hur boende och umgänge med barnen skall se ut. Barnen ska, i mån av ålder och mognad, själva få säga sitt i saken.

Så görs bedömningen i rätten

I regel fastställer Tingsrätten vad som är bäst för varje enskilt barn genom något som kallas subsumtionsmetoden. Den innebär att domstolen presenterar besluten som en logisk följd baserad på generella rättsregler och de fakta som har lagts fram i målet. Vårdnadstvister är dock relativt komplexa, då ett barns bästa delvis måste baseras på tolkningar av existerande lagstiftning och andra former av rättskällor, exempelvis prejudikat.

Personliga utsagor från exempelvis läkare, lärare och andra myndighetspersoner väger också tungt i tillägg till de förhållanden som parterna själva beskriver i processen. Barn som har nått en viss mognadsgrad får också chansen att själva säga sitt i målet. Rätten gör sedan sin bedömning baserat på vad som anses vara det bästa för barnet, både kort- och långsiktigt.

Skäl till att begära ensam vårdnad

Att enbart tycka att man är en bättre förälder är inte skäl nog för att begära ensam vårdnad om barnen. Det bör finnas tungt vägande skäl för att detta skall beviljas. Ett exempel är om en av föräldrarna är våldsam mot barnen eller har varit våldsam mot den tidigare partnern och man fruktar att detta kan komma att fortsätta. Missbruk eller psykiska problem hos den andra föräldern kan också utgöra en grund för att begära ensam vårdnad som en skyddsåtgärd för barnen.

När det gäller umgängessabotage - att en förälder motverkar att den andra träffar barnen - finns det rättsfall med olika utslag. I somliga fall har det använts som ett argument för att flytta över vårdnaden till den andra föräldern och i andra fall har man ansett att barnet mår bättre av att fortsätta bo hos den förälder som har förhindrat kontakten. Det är svårt att på rak arm säga hur rätten kommer att döma i dessa fall.

Omständigheter som kan motivera ensam vårdnad:

-Samarbetssvårigheter
-Förekomst av våld
-Bristande trovärdighet hos en förälder
-Negativ och oförsonlig attityd mot den andre föräldern
-En förälder tar inte sitt ansvar
-Bristande kontakt med barnet

Läs mer här.

Reglering av umgänge

Vare sig rätten beslutar att vårdnaden fortsatt skall vara delad eller om en av föräldrarna får ensam vårdnad skall umgängesrätten regleras. Vid behov kan vi hjälpa dig att få denna rätt reglerad om du anser att den har blivit felaktigt tilldömd, eller om den andra föräldern motverkar att du träffar barnen.

Vi företräder dig i rätten

I rätten är det viktigt att du kommer väl förberedd och har tydliga bevis för att understödja din ståndpunkt. Vi ger dig råd kring vad du kan göra för att samla på dig relevanta bevis i frågan och kan även ge dig råd kring andra frågor som är relaterade till vårdnad och boende för barnen. Exempelvis kan möjligheten att flytta när barnen växelvis bor hos båda föräldrarna vara begränsad. Vi hjälper dig att få till stånd en hållbar lösning som båda parterna godkänner.

Kontakta oss på Advokatbyrå Salmi & Partners idag om du har behov av att ansöka om ensam vårdnad, eller om den andra föräldern har ansökt om ensam vårdnad och du behöver ett juridiskt ombud som företräder dig i rätten.

 

Vänd dig till en av landets främsta advokatbyråer för att få rådgivning i ditt ärende.